معرفی اندیشکده

اندیشکده سیاست گـــذاری صنعتی امیــرکــبیر با هدف حل مســائل

نظـــام مقـدسجمـــهوری اســـلامی ایـران از طـــریق گفتـمــان سازی،

شبــکه ســازی، تربیـت نیــرو و تصــمیم سـازی برای مسئــولین ایجاد

شــده اسـت و هـم اکــنون درحــوزه هــایصنعــت، انرژی، اقـتصـاد و

حــکـمرانی به فــعالیت می پــردازد.اعــضـای ایـن مرکـــز که از دانش

آموختــگــان و اســاتیــد دانـــشگـاه صـنعـتـی امــیــرکبـیر هســتنـد،

در کــارگــــــروه‌ هـــای تخـصصــی در زمـینه‌ هـای مــختــلف بــا نــگـاه

حــل مسـاله بر روی موضـوعــات هدف متمرکز شده اند.