معرفی اندیشکده

اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر با هدف حل مسائل جمهوری اسلامی ایران از طریق گفتـمان سازی، شـبـکه سازی، تربیــت نیــرو و تصمیم سازی برای مسئـولین ایـجادشـده است و هم اکنون درحـوزه های صنعت، انرژی، اقتصاد وحکمرانی به فعالیت می پردازد. اعــضـای ایـن مرکــز که از دانش آموختــگـان و اسـاتیــد دانــشگـاه صـنعـتـی امـیـرکبـیرهستنـد، در کــارگـروه‌ های تخـصصــی در زمــینه‌ هـای مــختـــلف بــا نــگـاه حــل مسـاله بر روی موضـوعــات هدف متمرکز شده اند.

بروشور معرفی گروه های اندیشکده