معرفی اندیشکده

اندیشکده سیاست گـــذاری صنعتی امیــرکــــبیر با هدف حل مســائل

نظـــام مقـدسجمـــــهوری اســـلامی ایــران از طـــریق گفتـمــان سازی،

شبــکه ســازی، تربیـت نیــرو و تصــمیم ســازی برای مسئــولین ایجاد

شــده اسـت و هـم اکـــنون درحــوزه هــایصنعــت، انرژی، اقـتصـاد و

حــکـمرانی به فــعالیت می پــردازد.اعــضـــای ایـن مرکـــز که از دانش

آموختــگــان و اســاتیــد دانـــشگـــاه صـــنعـتـی امــیــرکبـیر هســتنـد،

در کــارگـــــــروه‌ هـــای تخــصصــی در زمــینه‌ هـای مــختــلف بــا نــگـاه

حــل مسـاله بر روی موضـوعــات هدف متمرکز شده اند.