روش حل مساله

حل مسائل کشور در سطح برنامه ریزی و سیاست‌گذاری، نیازمند مجموعه ای از اقدامات روش مند و مرتبط می باشد.

اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر طبق الگوی زیر و بسته به شرایط و اقتضائات حوزه ها و مسائل مختلف که معین کننده وزن هریک از این

مراحل می باشد، عمل می کند.