مدیران

علیرضا صفری

مسئول اندیشکده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حسین کارآزمای جهرمی

مسئول گروه صنعت

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه شریف
کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیرضا صفری

علیرضا صفری

مسئول گروه سیاست خارجی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر