مدیران

حبیب‌الله ظفریان

مسئول اندیشکده

کارشناسی مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیرضا صفری

مسئول گروه سیاست خارجی

کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

احسان پرنیان

مسئول گروه اقتصاد و مبارزه با فساد

کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری مهندسی پزشکی پژوهشگاه مواد و انرژی دانشگاه تهران

میلاد بیگی

مسئول گروه صنعت

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

حبیب‌الله ظفریان

مسئول گروه انرژی

کارشناسی مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر