گروه اقتصاد

گروه اقتصاد در فروردین سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نموده و تلاش دارد با بررسی مشکلات اقتصادی موجود در کشور، به ارائه‌ی راه‌حل‌های عملیاتی پرداخته و موجب بهبود اوضاع اداره‌ی کشور شود. بررسی فعالیت‌های نامولد رقیب تولید در اقتصاد، پول و بانک، مالیات، ارز، فقرزدایی و اقتصاد فقر، ازجمله موضوعاتی است که این گروه تاکنون موردبررسی قرار داده است.

گزارش

پژوهش

یادداشت