گروه مبارزه با فساد

این گروه باهدف بازطراحی قوانین کشور درزمینه‌ی کاهش انگیزه‌ی ارتکاب فساد اداری و اقتصادی در سال ۱۳۹۵ شروع به کارکرد. طرح حمایت از گزارش دهندگان فساد که اصلی‌ترین راه کشف مفاسد در کشورهای پیشرفته است، نقطه‌ی شروع به کار این گروه بوده و در ادامه، طرح مدیریت تعارض منافع در حوزه فناوری را در دستور کار خود قرار داده است. تاکنون جریان سازی‌های اجتماعی و رسانه‌ای مستمر و اثرگذاری درزمینه‌ی مبارزه با فساد با تمرکز بر موضوعات مطروحه انجام‌شده است.

گزارش

پژوهش

یادداشت