ملاحظات سیاست گذاری

جلسات آموزش

با توجه به وجود وابستگی بین حوزه‌های مختلف و پیچیدگی‌های موجود در هر بخش، وضع و تغییر قوانین و تعیین سیاست‌ها در هر حوزه‌ی می‌تواند اثرات مختلفی روی بخش‌های دیگر داشته باشد که دامنه‌ی این اثرات، گاه حتی فراتر از حوزه‌ی مربوطه را نیز در بر می‌گیرد.
در این سلسله جلسات، پژوهشگران با ملاحظاتی که باید در خلال سیاست‌گذاری بدان‌ها توجه نمود، آشنایی پیدا می‌کنند تا با پیدا کردن دیدی جامع‌نگر، بهینه‌ترین و مؤثرترین روش‌ها را برای حل مشکلات موجود برگزینند.