با صادرات گاز می توان کشور را از بند تحریم نفت رهانید

راهبرد امریکا در حوزه تجارت گاز و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران