حل مسائل کشور در سطح برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات روش‌مند و مرتبط است که اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر طبق الگوی زیر و بسته به شرایط و اقتضائات حوزه‌ها و مسائل مختلف که تعیین کننده وزن هر یک از این مراحل است، عمل می‌کند.