همکاری‌با‌ما

اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر با توجه رسالت خود مبنی بر ارتباط مستمر بین صنعت و دانشگاه و همچنین شبکه سازی نخبگان کشور در دانشگاه های مختلف و باتوجه به رسیدن به هدف تربیت مدیرانی کارآمد و شایسته برای جامعه در نظر دارد تا در موارد زیر همکاری خود را با موسسات، مراکز، گروه ها ویا افراد مختلف در قالب های زیر آغاز کند.

  • حامی

    اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر در راستای ادامه فعالیت های خود و توسعه حوزه های کاری، از شما برای حمایت از این اندیشکده دعوت می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک رو به رو اقدام فرمایید.

  • جذب پژوهشگر

    اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر با توجه به رسالت خود مبنی بر تشکیل شبکه نخبگانی قصد دارد از بین داوطلبان افرادی را جذب نماید. اشخاصی که تمایل دارند می توانند از طریق لینک روبه رو اقدام نمایند.

  • درخواست کارآموزی

    اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر در راستای نایل شدن به اهداف خود در رشته های مختلف کارآموز جذب می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک رو به رو اقدام فرمایید 

  • همکاری با موسسات، اساتید و دانشجویان(پایان نامه)

چنانچه موسسات رسانه، موسسات پژوهشی، موسسات دولتی یا غیر دولتی و… هرگونه پروژه ای مدنظر داشته اند که بتوانند با اندیشکده سیاست گذاری صنعتی در قالب همکاری پروژه ای یا برگزاری همایش های و دوره ها یا نیاز به مشاوره داشته باشند و یا چنانچه اساتید در حوزه های مختلف مانند اجرای پروژه ای تحقیقاتی و یا تعریف کردن موضوع پایان نامه که در حوزه تخصصی خود نیاز به مشورت و یا اجرای آن دارند و دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور برای انجام پروژه های خود نیاز به مشورت از این قسمت اقدام نمایند.