گروه صنعت

گروه صنعت فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ پیرامون حوزه صنعت خودرو آغاز کرد و در ادامه نیز حوزه لوازم‌خانگی را به موضوعات کاری خود افزود. از دیگر موضوعاتی که در ادامه فعالیت این گروه در دستور کار قرار گرفت، سیاست صنعتی است که به دنبال تدوین استراتژی کلی صنعت بر مبنای مزیت‌های نسبی کشور است. علت اصلی تشکیل این گروه، نیاز مبرم رشد پایدار اقتصاد کشور به حل مشکلات صنعت و کاهش وابستگی آن به نفت بوده است. در این راستا ابتدا مسائل و مشکلات اصلی موردمطالعه قرارگرفته و احصا شده است. سپس راهکارهای حل مسئله متناسب با شرایط کشور ایجاد و ترویج‌شده‌اند. همچنین این گروه در نظر دارد در ادامه فعالیت گروه به سایر حوزه‌های صنعتی نیز بپردازد.

گزارش

پژوهش

یادداشت