گروه انرژی

انرژی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد کشور و از مهم‌ترین ابزارهای قدرت در دنیای امروز به شمار می‌آید و باید جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور داشته باشد، لذا اندیشکده از سال‌های ابتدایی تأسیس خود، گروه نفت‌وگاز را پایه‌گذاری نمود و سپس با افزودن گروه برق، سعی در تکمیل حوزه‌های اصلی انرژی کشور داشت که درنهایت منجر به شکل‌گیری گروه انرژی در سال ۱۳۹۶ شد. طی فعالیت این گروه تاکنون، مسائل انرژی به پنج بخش بالادستی نفت‌وگاز، پاییندستی نفت‌وگاز، دیپلماسی انرژی، بهره‌وری انرژی و برق تقسیم‌بندی شده و در دستور کار قرارگرفته است.

گزارش

پژوهش

پیشنهاد سیاستی

یادداشت